GenelKredi 303 Haberler

Miras Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Miras Tapu Devri Nasıl Yapılır? Miras tapu devri işlemleri yapmak için neler yapmak gerekiyor? Miras tapu devri için işlemler nelerdir? Şimdi sizlere bu işlemlerin nasıl yapıldığını açıklayacağınız. Bu kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, ziraat arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çaşama öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlamaktır.

Miras Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Aynı kişiye ilişik tarımsal araziler arasındaki ekonomik bütmeşhurk olup olmadığının tespiti ve bu arazilerin devrine izin verilip verilemeyeceği aşağıdaki kriterlere gore belirlenir. Örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru ziraat arazilerinde on dekarın altında olan ve sınırdaş olmayan tarım arazileri ekonomik bütmeşhurk arz etmez devrine izin verilir.

 • Aynı kişiye ilişik sınırdaş olmayan tarım arazilerinin aralarındaki mesafe on km’den az ve örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili ziraat arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru tarım arazilerinde on dekarın üzerinde ise bu araziler arasında ekonomik bütmeşhurk bulunmuş olduğu kabul edilir ve devrine izin verilmez.
 • Mülkiyeti aynı kişiye ilişkin, sınırdaş olan tarımsal arazilerin ekonomik bütünlük teşkil ettiği kabul edilir.
  Aynı kişiye ilişkin tarımsal arazilerden birinin veya birkaçının paylı olması durumunda ferdin ziraat arazisi içindeki pay miktarı dikkate alınarak ekonomik bütmeşhurk değerlendirmesi yapılır. Ekonomik bütünlüğün altında ise devrine izin verilir.
 • Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içerisinde tek tarım arazisi olması durumunda devrine izin verilir.
 • Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde birden fazla tarımsal arazisi olması durumunda bu arazilerinin tamamını iyelik devir işlemine konu olması halinde bu taşınmazların devrine izin verilir.
 • Aynı kişiye ilişik birden fazla tarımsal arazisi olması halinde, ekonomik bütmeşhurk değerlendirmesi ondan sonra tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe haiz olmayan kısımlarının devrine izin verilir.
 • Paylı tarım arazilerinde, payın tüm bunlarnın bir veya birden fazla paydaşa devri halinde, ekonomik bütmeşhurk ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri ile ilgili değerlendirme yapılmaksızın bu arazilerin devrine izin verilir.
 • Paylı ziraat arazilerinde ekonomik bütünlüğün altında olan veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin üzerinde olan paylar hissedarlara veya üçüncü kişilere devredilebilir.
OKU  Arayan Numarayı Bulma

Mirasa Konu Tarım Arazilerinin Dönemi

 • 6537 sayılı Kanun’un yürürlüğünden önce (15.05.2014′ ten önce) gerçekleşen ölümlerde, intikal işlemleri bu Kanun hükümlerine doğal olarak değildir. Kanunun yayımı tarihinden önce vefat eden mirasçıların yapmış oldurmış oldukları elbirliği mülkiyeti, mirasçıların talebi halinde veraset ilamı yada rıza-i taksim sözleşmesi çerçevesinde paylı mülkiyete çevrilebilir. Sadece Kanunun çıktığı tarih sonrası gerçekleşen ölümlerde;
 • Mirasçılar kalıtım ilamına nazaran elbirliği mülkiyeti (verasete iştirak) işlemi tesis edebilirler. Tesis edilen elbirliği mülkiyeti işlemi ile Kanun hükümleri çerçevesinde mülkiyetin devri tamamlanmış olmaz.
 • Mirasçılar, mirasın açılmasından sonrasında bir yıl içinde ekonomik bütünlüğe haiz olmayan tarım arazilerinin mirasçılara yada üçüncü kişilere aynen iyelik devrini gerçekleştirebilir, ekonomik bütünlüğe haiz olan tarım arazilerinin üçüncü kişilere aynen iyelik devrini gerçekleştirebilir. Bu mülkiyet devri bir yıl içinde ve aynı anda gerçekleştirilir.
 • Mirasçılar mirasa konu tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleştirebilir:
 • Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli arazi büyüklüğü kriterleri dikkate alınarak bir veya birden fazla mirasçıya devrini kararlaştırabilir.
 • Noter senedi ile aile malları ortaklığı yada kazanç paylı aile malları ortaklığı kurabilirler.
  Mirasçıların hepsinın miras payı oranında hissedarı oldukları Türk tecim Kanunu hükümlerine göre limitet şirketi kurabilirler.
 • Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini kararlaştırabilirler.
 • Aile malları ortaklığı yada kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu takdirde, ortaklardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde, diğer ortaklar onalım hakkına haizdir.

Miras Devir işlemlerinde Zaman nasıl olur?

 • Mirasçılar tarafınca tarımsal arazilere ilişkin iyelik devirlerinin bir yıl içerisinde tamamlanmaması ve yetkili barış hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda, Bakanlık tarafınca mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için üç aylık süre verilir.
 • Bu süre sonucunda da devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan yeterli mirasçıya, yeterli mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi halde üçüncü kişilere satılması için ilgili barış hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.
 • Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynaklan ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir.
OKU  Bedava İnternet Veren Uygulamalar 2020

Mirasçıların Anlaşamamaları Durumunda Ne Olur?

Mirasçılardan her biri, anlaşmazlık durumunda yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Bu durumda barış hukuk hakimi, tarımsal arazi veya işletmenin mülkiyetinin;

Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen yeterli mirasçıya devrine,
Birden çok yeterli mirasçının bulunması halinde öncelikle asgari geçimini bu işletmeden elde eden mirasçıya,
Bunun bulunmaması halinde en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, yeterli mirasçı olmaması halinde mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verebilecek.

 • Sınırdaş arazi sahibine onalım hakkı: Tarımsal arazilerin satılması halinde, sınırdaş tarımsal arazi malikleri de onalım hakkına haiz olacak.
 • Muafiyetler: Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde yapılacak intikal işlemlerinde ve mirasçılar tarafınca tüzel kişilik kurulan işletmeler; damga vergisi, harç vb. Masraflardan muaf olacaktır.
 • Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafınca belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.
 • Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak ziraat arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı meydana getirilen arazilerde 0,3 hektardan minik belirlenemez.
 • Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak Kanun ile belirlenmiştir. Bu büyüklüklerin altında salgı yapılamaz.

İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak Kanun ile belirlenmiştir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı